Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ukládá v § 167 zřídit naší škole školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada má tyto úkoly a poslání (Jednací řád školské rady):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zástupci školské rady:

 • Ing. Hana Ledabylová – předsedkyně
 • Magdalena Vosyková
 • Jaroslav Bretšnajdr

Dotazy a návrhy pro školskou radu posílejte na e-mail: rada@zsradostin.cz