Základní škola Radostín, okres Liberec – příspěvková organizace

Radostín 19, 463 44 Sychrov

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování na jeden a více dnů

Na základě školního řádu na dva dny může uvolnit žáka třídní učitel, na více dnů ředitel školy po konzultaci s třídním učitelem.

Žádám o uvolnění dítěte ……………………………………………………………………………….

(jméno, příjmení, třída)

Žák nebude přítomen na vyučování ve dnech od ……………………… do……………………….

z důvodu ……………………………………………………………………

Prosím, aby tato žádost byla chápána jako pokyn zákonného zástupce k uvolnění dítěte z vyučování.

Prohlašuji, že v souladu s touto žádostí přebírám za dítě odpovědnost a jsem si vědom /a/ právních důsledků s tím spojených.

V zájmu dítěte zabezpečím doplnění zameškaného učiva.

V …………………………………………… dne……………………………..

…………………………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce dítěte