Informace k testování na naší škole

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se

provede ve čtvrtek 2. září a dále se testuje v termínech v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září 2021.

K testování se dostaví žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tvz. samoodběrem.

Testování nepodstupují žáci, kteří prokazatelně splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po

očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po

dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za

podmínek nastavených mimořádným opatřením ministerstva:

– je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet

rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku,

– nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob

– nesmí zpívat,

– při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a

musí sedět v lavici nebo u stolu s dodržením rozestupu minimálně 1, 5 m.

V případě, že nezletilý žák bude pozitivní nebo bude ve skupině, kde se objeví pozitivní test, je

izolován a opustí bez zbytečného odkladu budovu školy se zákonným zástupcem.

V případě pozitivního AG testu, škola vydá pozitivně testované osobně potvrzení o tom, že byl

pozitivně testován. Daný žák (zákonný zástupce) je povinen telefonicky kontaktovat praktického

lékaře a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku.

Žák (zákonný zástupce) je povinen okamžitě informovat školu o výsledku RT-PCR testu. Telefonní

čísla na vedení školy: 485 146 074 nebo 739 330 219 (paní ředitelka).

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování

později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, v takovém případě škola

(školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit

žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák není automaticky

omluven a musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se školním řádem.

Provoz školy

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým

ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném

mimořádném opatření Mzd.

Zákonný zástupce nesmí vstoupit do budovy školy bez předchozí domluvy

s pedagogickým pracovníkem.

Žák, který vykazuje příznaky infekce dýchacích cest (rýma, kašel, zvýšená teplota….),

nesmí do školy vstoupit. Jestli má žák chronické, či alergické problémy, je astmatik a

podobně, je potřeba tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli.

V případě nevyhovujícího zdravotního stavu v průběhu dne, je žák odveden do izolované

místnosti a čeká na neprodlené vyzvednutí zákonným zástupcem. Žák opustí v

nejkratším možném čase budovu školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Testovaný žák má povinnost ve

společných prostorech po celou dobu mít nasazenou roušku (respirátor). Netestovaní

žáci (kteří nesplní podmínky MZd.) budou mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu

ve škole.

Žáci plní zásady osobní a respirační hygieny

Žák je povinný dbát pokynů pověřených zaměstnanců školy, které vedou k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví.

Bude zajištěno pravidelné větrání.

Informace o testování